Advokatska kancelarija Vučković

Specijalnost

Zastupanje u sporovima

Parnični postuci za naknadu štete (pred nacionalnim i inostranim sudovima), vansudski postupci za naknadnu štete, parnični postupci pred Trgovinskim sudovima, sudska izvršenja, privremene mere, zastupanje u krivičnim postupcima.

Privredno pravo

Osnivanje preduzeća za domaće i inostrane klijente, sačinjavanje elaborata za strane klijente iz oblasti privrednog prava.

Preuzimanje i spajanje preduzeća: pregovaranje i izrade pravnih izveštaja (due diligence).

Građansko pravo

Nasledno i porodično pravo (brakorazvodni postupci), obligaciono pravo (sačinjavanje ugovora), pravo osiguranja, privredno pravo, likvidacije preduzeća.

Radno pravo

Radni sporovi, restruktuiranja preduzeća, privatizacija preduzeća, sačinjavanje ugovora o radu, pružanje ostalih usluga iz oblasti radnog prava.

Law Vučković 2006.